فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

پیمبران و امامان

1- گوش فرادارید به کسی که از جانب پروردگار شما باشد، و دلهای خود را از برای او حاضر و آماده سازید، و اگر شما را آواز دهد بشنوید.
2- پند و اندرز را از کسی که آن را بسوی شما به هدیه آورده بشنوید (و یا قبول نمائید) و بر نفسهای خود آن را ببندید (یعنی در خاطر نگهدارید).
3- فرستادگان خدای سبحان نمایندگان و مترجمان حق بوده، و سفراء (و اصلاح کنندگان) میان خالق و مخلوق خواهند بود (که آنان را به اطاعت درآورده و از عصیان و سرکشی باز دارند).
4- برای فرستاده های خدا در هر حکمی بیان کردنی است (که آنها را مهمل و مجمل نگذاشته اند).

پیروزی

1- پیروزمندترین شما راستگوترین شماست.
2- بدست آوردنده ترین مردم نسبت به حاجتش، صاحب عقلی است که نرم و هموار است.
3- اگر شما طالب رستگاری هستید غفلت و بازی را ترک کرده، از جد و کوشش (در اصلاح نفس خود) جدا نشده و ملازم او باشید.
4- آفت پیروزی سستی و کاهلی است.
5- گاهی پیروزی رسیده می شود (یعنی نباید از هیچ امری مأیوس شد).
6- گاهی بهم آمدن زخم عاجز می سازد (یعنی ممکن است پیروزی صلاح نباشد و زیان آور باشد و یا چنان نیست که همیشه پیروزی میسر شود گرچه تدبیر زیاد شود چنانکه بهم آمدن زخم آدمی را عاجز سازد).
7- چه چیز نزدیک کرده پیروزی را به کسی که در رهائی شتاب نموده است (یعنی گرچه به حاجت نرسیده اما زود راحت گردیده است و آن در حکم پیروزی است).
8- ملاک نجات و رستگاری ملازمت ایمان و راستی یقین است.
9- برستگاری پیروزی نیابد، مگر کسی که بشرائط ایمان قیام نماید.
10- نجاتی نیست برای کسی که برای او ایمانی نیست.
11- از (عذاب) خدای سبحان رستگاری نیابد، کسی که از شرّ او رستگاری ندارند.
12- سه چیز است که در آنهاست نجات و رستگاری: ملازم بودن حق و از آن جدا نشدن، و دوری از باطل، و سوار شدن جِد (یعنی کارها را جدّی تلقی کردن و با کوشش تمام انجام دادن).
13- چگونه رستگاری از جانب خدا پیدا می کند کسی که از او گریزان است؟!

طلب یاری

1- هر که از (آدم) پست طلب یاری کند (نه از عزیز و محترمی) خوار گردد.
2- هر که یاری نکند یاری نشود (ممکن است نصرت الهی منظور باشد).