فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

تیزهوش، زیرکی

1- تندی دانائی و زیرکی به آراستگی به بخشش، و رفاء کردن به پیمانهاست.
2- جز این نیست که نجابت یا تندی زیرکی بیزاری از خواریهاست.
3- عادت مردم نجیب یا زیرک، سخاوت، و فرو بردن خشم، و عفو و بخشش، و بردباری است.
4- نشانه نجابت و زیرکی احسان کردن به مردم است.
5- از افزونی مرتبه و زیرکی است که مرد مالش را بدهد، و آبروی خود را نگهداری کند.
6- از نشانه های نجابت (و یا مرتبه بلند است) عمل کردن بطریقه عدل.
7- بر نجابت و زیرکی مرد بکمی گفتار، و بر افزونی مرتبه او بزیاد متحمل شدنش (نسبت به مؤنات و اخراجات و دیون مردم) استدلال می شود.

بیداری

1- از دسته ای باشید که به آنها فریاد زده شده، پس آگاه گردیدند.
2- بیداری چشمها سودی ندهد در صورتیکه دلها غافل باشند.
3- آیا از خواب خود بیداری قبل از هنگام مرگش نیست (چونکه بعد از آن سودی ندارد).

پیمبران و امامان

1- گوش فرادارید به کسی که از جانب پروردگار شما باشد، و دلهای خود را از برای او حاضر و آماده سازید، و اگر شما را آواز دهد بشنوید.
2- پند و اندرز را از کسی که آن را بسوی شما به هدیه آورده بشنوید (و یا قبول نمائید) و بر نفسهای خود آن را ببندید (یعنی در خاطر نگهدارید).
3- فرستادگان خدای سبحان نمایندگان و مترجمان حق بوده، و سفراء (و اصلاح کنندگان) میان خالق و مخلوق خواهند بود (که آنان را به اطاعت درآورده و از عصیان و سرکشی باز دارند).
4- برای فرستاده های خدا در هر حکمی بیان کردنی است (که آنها را مهمل و مجمل نگذاشته اند).