فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

افسرده

1- برای ملول (کسی که افسرده و به ستوه آمده) برادری نیست.
2- برای ملول مروتی نیست (ممکن است مراد این باشد کسی که از دیگری ملول گشت دیگر رعایت آدمیت نکند).
3- از هیچ ملولی ایمن مباش هر چند که به احسانی زیور یابد (چون بدست آوردن دل آزرده بسیار مشکل است) زیرا در برق جهنده برای کسی که در تاریکی فرو رفته بهره ای نخواهد بود.
4- برای هیچ ملولی برادری نیست.
5- هیچ دوستی برای ملول نیست.

آزردگی

1- پادشاهی یا آزردگی برادری را فاسد کند.

غیر ممکن

1- هر کاری که ممتنع است رسیدن و طلب کردن آن دشوار خواهد بود (علامه خوانساری فرمود: ظاهر این است که مراد این باشد که هرگاه کس صنعتی یا حرفه ای را دنبال کرد و نشد آن را کند، و به حرفه دیگری مشغول شود مطلبش حاصل گردد، ولی به نظر می رسد که حضرت در مقام دفاع از منزله و رتبه امامت فرموده باشد که برای امثال شما مردم رسیدن به آن دشوار است پس خود را به زحمت میندازید مانند روایت مشهور العلم نور یقذفه اللّه فی قلب من یشاء که امام صادق (ع) به شخصی فرمود که آرزوی مقام امامت را داشت).