فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

صفت راسخ در نفس

1- هر که طریقه و یا خوی و اخلاق نیکو کند (مانند ملکه عدالت) از هلاک شده ایمن گردد.

افسرده

1- برای ملول (کسی که افسرده و به ستوه آمده) برادری نیست.
2- برای ملول مروتی نیست (ممکن است مراد این باشد کسی که از دیگری ملول گشت دیگر رعایت آدمیت نکند).
3- از هیچ ملولی ایمن مباش هر چند که به احسانی زیور یابد (چون بدست آوردن دل آزرده بسیار مشکل است) زیرا در برق جهنده برای کسی که در تاریکی فرو رفته بهره ای نخواهد بود.
4- برای هیچ ملولی برادری نیست.
5- هیچ دوستی برای ملول نیست.

آزردگی

1- پادشاهی یا آزردگی برادری را فاسد کند.