فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

فرشتگان

1- براستی که با هر انسانی دو فرشته اند که او را نگهداری می نمایند، همین که دوران عمرش سر آمد، او را با اجلش بحال خود گذارد و میان تهی کنند، و براستی که مدت زندگانی هر آینه سپری است نگهدارنده (که تا اجل حتمی نرسد تمام خلق نتوانسته اند رشته عمر او را قطع نمایند).
2- (تتمه کلامی است از خطبه مفصل اشباح / 90 نهج البلاغه که فرازهائی از آن در وصف فرشتگان فرموده است) آنان اسیران ایمانند (و در بند آن) آنان را میلی وعدولی از آنان رها نخواهد نمود (یعنی همیشه در ایمانشان ثابتنند).

بنده

1- بسا بنده ای که جدائی او مقدور نیست (چون خوش سلوک است، مرحوم خوانساری احتمال داده که مملول باشد یعنی بسا کسی که وجود او سبب ملالت باشد ولی چاره از زندگی با او نیست و باید بر آن صبر نمود).

صفت راسخ در نفس

1- هر که طریقه و یا خوی و اخلاق نیکو کند (مانند ملکه عدالت) از هلاک شده ایمن گردد.