فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

مالک اشتر

1- حضرت در وصف مالک اشتر در وقتی که خبر وفات او - رضوان اللّه تعالی علیه - رسیده بود فرموده است: (مالک رفت اما چه مالکی! به خدا قسم) اگر کوهی بود هر آینه کوه عظیمی بود (و اگر سنگی بود سنگی سخت بود) که هیچ حیوان سم دار به آن بالا نرفته، و هیچ پرنده ای بر آن مشرف نگردید (مخفی نماند که معنای مزبور طبق آنچه در نهج البلاغه کلمات قصار / 435 ذکر شده می باشد).
2- حضرت در حق مالک اشتر نخعی فرمود: او شمشیر خداست که نه از زدن، و نه از تندی کند می شود، و او را هیچ بدعتی مدهوش ننموده (که بدنبال آن رود) و هیچ گمراهی او را گمراه نخواهد ساخت.

فرشتگان

1- براستی که با هر انسانی دو فرشته اند که او را نگهداری می نمایند، همین که دوران عمرش سر آمد، او را با اجلش بحال خود گذارد و میان تهی کنند، و براستی که مدت زندگانی هر آینه سپری است نگهدارنده (که تا اجل حتمی نرسد تمام خلق نتوانسته اند رشته عمر او را قطع نمایند).
2- (تتمه کلامی است از خطبه مفصل اشباح / 90 نهج البلاغه که فرازهائی از آن در وصف فرشتگان فرموده است) آنان اسیران ایمانند (و در بند آن) آنان را میلی وعدولی از آنان رها نخواهد نمود (یعنی همیشه در ایمانشان ثابتنند).

بنده

1- بسا بنده ای که جدائی او مقدور نیست (چون خوش سلوک است، مرحوم خوانساری احتمال داده که مملول باشد یعنی بسا کسی که وجود او سبب ملالت باشد ولی چاره از زندگی با او نیست و باید بر آن صبر نمود).