فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

مکر خدا

1- هر که از مکر خدا ایمن باشد هلاک خواهد شد.
2- هر که از مکر (خدا) ایمن گردد به بدی رسد (هم در دنیا و هم در آخرت).

مکر کننده

1- بسیار فریبنده شیطان است.
2- بسیار فریبنده شیطانی است در صورت انسان.
3- هر که مکر نماید فرود آید بر او مکرش و یا فرو گیرد او را مکر او (چنانکه در قرآن دارد: (و لا یحیق المکر السیی الا بأهله) مکر بد فرو نمی گیرد مگر اهلش را).
4- هر که نسبت به مردم مکر نماید خداوند سبحان مکرش را در گردنش برگرداند.
5- برای هیچ بسیار مکر کننده ای امانت نیست.
6- مکر بد، فرود نخواهد آمد مگر به اهل آن (یعنی به کسی که کند).

چاپلوسی

1- بر تو باد به دوری از تملق و چاپلوسی، زیرا که تملق از روشهای مردم باایمان نیست .
2- چاپلوسی از اخلاق پیمبران نیست.
3- هر که چاپلوسی او بسیار شود شکفته روئی او شناخته نشود. (زیرا هر که خوشروئی کند حمل بر چاپلوسی شود).
4- جز این نیست کسی تو را دوست دارد که تملق نکند تو را و کسی تو را ستایش نماید که نشنواند تو را (زیرا که کسی متملق است و یا در مقام مدح می خواهد به طرف بفهماند جز تملق نظری ندارد).