فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

تأخیر وعده

1- پس انداختن وعده و منت نهادن دو دشوار کننده احسانند.
2- پس انداختن وعده یا دادن حق یکی از دو منع است.
3- مماطله و پس دست انداختن عذاب جان (طرف) است.

فریب

1- فریب کاری، و غش (یا کینه) دوری کننده از ایمانند.
2- از مکر، دوری نما، زیرا که مکر هر آینه خوئی است نکوهیده.
3- مکر و حیله، سرزنش، و خدعه و فریب شوم خواهد بود.
4- حیله و مکر، خصلت سرکشان است.
5- حیله، روش بخیلان یا افراد پست است.
6- مکر کردن به کسی که تو را امین دانسته کفر است. (یعنی حق پوشی و یا به منزله کفر است، بنابراین باید اسرار را نگهداشت و به امانت خیانت ننمود).
7- آفت زیرکی مکر و حیله است.
8- سر حکمت (علم راست و کردار درست) دوری گزیدن از حیله هاست.
9- بسا حیله کننده های که حیله او او را در هلاکت اندازد.

مکر خدا

1- هر که از مکر خدا ایمن باشد هلاک خواهد شد.
2- هر که از مکر (خدا) ایمن گردد به بدی رسد (هم در دنیا و هم در آخرت).