فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

رفتن

1- به راه و رسم خود به هر نحو که تو را ببرد راه برو (و تغییر راه مده و یا با مردم به هر نحو که رفتار کرده ای سلوک نما اگر سلوک بد نباشد و آن را تغییر مده که زیان فراوان به بار آورد و ممکن عبارت چنین باشد: امش بدائک یعنی با در خود مدارا کن وقتی که آن با تو مدارا می کند و تو را اذیت نمی کند و از خوردن دوا بپرهیز چون زیان آن بیشتر است).

تأخیر وعده

1- پس انداختن وعده و منت نهادن دو دشوار کننده احسانند.
2- پس انداختن وعده یا دادن حق یکی از دو منع است.
3- مماطله و پس دست انداختن عذاب جان (طرف) است.

فریب

1- فریب کاری، و غش (یا کینه) دوری کننده از ایمانند.
2- از مکر، دوری نما، زیرا که مکر هر آینه خوئی است نکوهیده.
3- مکر و حیله، سرزنش، و خدعه و فریب شوم خواهد بود.
4- حیله و مکر، خصلت سرکشان است.
5- حیله، روش بخیلان یا افراد پست است.
6- مکر کردن به کسی که تو را امین دانسته کفر است. (یعنی حق پوشی و یا به منزله کفر است، بنابراین باید اسرار را نگهداشت و به امانت خیانت ننمود).
7- آفت زیرکی مکر و حیله است.
8- سر حکمت (علم راست و کردار درست) دوری گزیدن از حیله هاست.
9- بسا حیله کننده های که حیله او او را در هلاکت اندازد.