فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

خوش برخورد

1- نیکوئی برخورد در محکمی برادری می افزاید.
2- نیکوئی برخورد یکی از دو پیروزیست (نسبت به کسی که به او احسان خواهد شد چنانکه در شکفته روئی چنانست).

پیوستن به خدا

1- هر که ملاقات خدای سبحان را دوست دارد دنیا را فراموش نماید (و از آن بگریزد).

اشاره

1- هر که به اشاره اکتفا کند (چه درباره سرزنش او و یا در فهم مطلب) از تصریح بی نیاز خواهد بود (چنانکه گفته شده: العاقل یکفیه الاشارة).