فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

سخن بیهوده

1- بسا کار و یا حرف لغوی که شرّی را بکشاند (یعنی موجب آن شود، پس باید از آن پرهیز کرد).

خوش برخورد

1- نیکوئی برخورد در محکمی برادری می افزاید.
2- نیکوئی برخورد یکی از دو پیروزیست (نسبت به کسی که به او احسان خواهد شد چنانکه در شکفته روئی چنانست).

پیوستن به خدا

1- هر که ملاقات خدای سبحان را دوست دارد دنیا را فراموش نماید (و از آن بگریزد).