فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

مهربانی

1- کسی که تو در گرفتاریش سبب شوی، بر تو واجب است که در علاج گرفتار تلطف نمائی (و با مهربانی بکوشی آن را برطرف سازی).

سخن بیهوده

1- بسا کار و یا حرف لغوی که شرّی را بکشاند (یعنی موجب آن شود، پس باید از آن پرهیز کرد).

خوش برخورد

1- نیکوئی برخورد در محکمی برادری می افزاید.
2- نیکوئی برخورد یکی از دو پیروزیست (نسبت به کسی که به او احسان خواهد شد چنانکه در شکفته روئی چنانست).