فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

اشتباه کاری

1- نیست بعد از واضح نمودن (کلام و یا احکام توسط پیمبران و امامان) مگر خلط کردن (به گونه ای که حق از باطل تشخیص داده نشود).

شیر

1- شیر یکی از دو گوشت است.

لجوج

1- آدم لجوج برای او رأی و اندیشه ای نخواهد بود (یعنی رأی چنین کسی به صواب نزدیک نمی باشد پس نباید با او مشورت کرد).
2- برای کسی که لجاجت دارد چاره تدبیری نیست.
3- با لجوج در هیچ محفلی جدل مکن (زیرا زیر بار نمی رود و باعث کدورت می شود).
4- هیچ رأیی برای لجوج نیست (زیرا می کوشد کارش را پیش ببرد چه حق باشد و چه باطل).