فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

کامل

1- شخص کامل کسی است که عمل جدّی او بر شوخی و بازیش غلبه کند.

کمال

1- کمال و تمامیت در سه چیز است: شکیبائی بر مصیبتها، و پارسائی در مطلبها، و برآوردن حاجت طلب کننده.
2- کمال و تمامی در دنیا نایاب است.
3- هرگز به کمال دست نیابی تا از نقص (و آنچه سبب آن می گردد) بالا روی.
4- از کمال انسان و بسیاری فضل اوست دریافت در نفس خود (و یا نقصان را جامه ملاصق نفس خویش بحساب آورد یعنی همیشه بفهمد که بجائی نرسیده و ناقص است).

کید و مکرها

1- هر که از مکرها پیش از وقوع آنها احتراز ننماید بعد از رسیدن ناگهانی آنها تأسف خوردن او را سودی ندهد (پس چاره کار را قبل از وقوع باید کرد).