فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

کفر

1- کفر خواریست.
2- کفر را با ایمان درهم کوبید.
3- کفر سبب نقصان است.

باز ایستادن

1- باز ایستادن از آنچه در دستهای مردم است یکی از دو سخاوت است (یکی بذل و بخشش و دیگر چشم پوشی از آنچه در دست مردم است).
2- براستی که باز ایستادن و خودداری در وقت حیرانی و سرگردانی، بهتر از مرتکب شدن و رفتن به راهی است که در معرض هولها و فتنه ها باشد.
3- هیچ پارسائی مانند باز داشتن (خود از حرامها) نیست.

کفاف

1- خوشنود بودن به اندازه کفاف (حد متوسط که انسان نیازمند به دیگران نباشد) بهتر از کوشیدن در اسراف است.
2- خوشنود بودن به اندازه کافی (که آدمی بتواند با آن اکتفا کند او را) به پاکدامنی می کشاند.
3- خوشا به حال کسی که به پاکدامنی زینت یافته، و به کفاف (روزی به اندازه ای که محتاج کسی نباشد) راضی باشد.
4- هر که به کفاف قناعت نماید او را به پاکدامنی خواهد کشانید.
5- هر که بر کفاف اقتصار نماید در آسایش تعجیل کرده، و در آسایش و رفاهیت دارترین زندگانی ها فرود آمده است.
6- برای هیچ کسی از طلب روزی و از قدر کفاف خود از توشه بی نیازی نیست (بلکه باید طبق وظیفه به دنبال روزی رفته البته بدون حرص و ولع، و باید هر کسی بداند ضامن روزی خدا خواهد بود).