فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

کسالت

1- هر که کاهلی او همیشگی باشد امیدش ناامید گردد.
2- در کارهای خود بر کاهل و سست اعتماد مکن.

اظهار بدی حال

1- به خواری خوشنود شده کسی که بدی حال خود را برای غیر خود اظهار نماید.
2- هیچ عملی در نزد تعالی محبوبتر نیست از بدی حال و گرفتاری که مردی از مردی زائل و برطرف سازد.

فرو بردن خشم

1- فرو برنده خشم کسی است که کینه های خود را بمیراند (و از طرف چیزی در دل نگیرد).
2- خشم خود را فرو ببر، تا زیاد کنی بردباری را.
3- فرو بردن خشم ثمره و میوه بردباریست.
4- رأس بردباری فرو بردن خشم است (تا آن محقق نشود بردباری تحقق نیابد.
5- خوشا بحال کسی که خشم خود را فرو برد، و آن را رها نکند، و فرمان نفسش را نافرمانی نموده پس آن را هلاک نگرداند.
6- چه بسیار خشمی که به کام درکشیده شود از ترس آنچه آن سخت تر از آن باشد (مانند تبعات بعدی).
7- هر که خشم خود را فرو برد بردباریش کامل گردد.
8- خشم خود را در نزد خشم فرو بر، و با قدرت و دولت درگذر، تا عاقبت (نیکو) از آن تو باشد.