فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

کسبها

1- پاکیزه ترین (یا نمو کننده ترین) کسبها کسب حلال است.
2- بد کسبی است کسب حرام (زیرا برای دیگران جمع کرده در صورتی که روز و وبالش دامنگیر او خواهد شد).
3- سوار هولها و ارتکاب ترسها اموال را کسب می کند (یعنی انسان باید دل و جرأت ضرر و زیان را داشته باشد تا بتواند کسب اموال کند).
4- هر که حرامی را کسب نماید گناهان (و یا عقوبتی) را ذخیره کند.

کسالت

1- هر که کاهلی او همیشگی باشد امیدش ناامید گردد.
2- در کارهای خود بر کاهل و سست اعتماد مکن.

اظهار بدی حال

1- به خواری خوشنود شده کسی که بدی حال خود را برای غیر خود اظهار نماید.
2- هیچ عملی در نزد تعالی محبوبتر نیست از بدی حال و گرفتاری که مردی از مردی زائل و برطرف سازد.