فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

مکروه

1- مکروهی که سرانجام آن ستایش شود، بهتر از دوست داشته شده ای است که عاقبت آن نکوهش شود (بنابراین باید کوشید عاقبت را درست کرد که عاقبت قابل ستایش شود).

کسبها

1- پاکیزه ترین (یا نمو کننده ترین) کسبها کسب حلال است.
2- بد کسبی است کسب حرام (زیرا برای دیگران جمع کرده در صورتی که روز و وبالش دامنگیر او خواهد شد).
3- سوار هولها و ارتکاب ترسها اموال را کسب می کند (یعنی انسان باید دل و جرأت ضرر و زیان را داشته باشد تا بتواند کسب اموال کند).
4- هر که حرامی را کسب نماید گناهان (و یا عقوبتی) را ذخیره کند.

کسالت

1- هر که کاهلی او همیشگی باشد امیدش ناامید گردد.
2- در کارهای خود بر کاهل و سست اعتماد مکن.