فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

پنهان کردن

1- پنهان کردن ملاک راز گفتن است (یعنی تا چنین حالتی تحقق نیابد نباید راز را به کسی گفت).

پرگوئی یا زیاده روی

1- پرگوئی با ملالت و خستگی همراه است.
2- کسی که پرگوئی کند مهجور گردد (یعنی دیگران او را ترک کنند).
3- هر که گفتارش بسیار باشد ناخوش داشته شود.
4- هر که سخنش بسیار باشد می لغزد (و خطا و سهو او زیاد گردد).
5- هر که سخنش بسیار باشد سرزنش او بسیار گردد (یعنی دیگران او را بسیار سرزنش نمایند).
6- هر که چیزی را بسیار کند به آن شناخته شود (بنابراین باید کار خوب را برگزید).

بسیار شمردن

1- ناز نمودن (و بالیدن و بسیار شمردن) به چیزی که برای تو باقی نمی ماند (مانند مال و قوم و قبیله و فرزندان) و تو برای آن باقی نخواهی ماند از بزرگترین نادانی خواهد بود.