فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

کتاب و کتابت

1- کتاب (یا قرآن) یکی از دو حدیث کننده است (یکی آدمی که سخن می گوید و دیگر کتاب).
2- هرگاه نوشته ای را نوشتی (چه کتاب باشد و یا مقاله و نامه) قبل از مهر کردن (و فرستادن و بستن و پست) آن در آن اعاده نظر نما (مبادا غلط و اشتباهی در آن باشد) زیرا که بر عقل خود مهر زد (یعنی عقلت از نوشته تو روشن خواهد شد، هر چه غلط و اشتباهش کمتر، عقل بیشتر خواهد بود.
3- نوشته مرد نشانه عقلش، و دلیل فضل و فزونی او خواهد بود.
4- نوشته مرد معیار (و محک) فضل، و میزان اندازه نجابت است.
5- خوب سخنگوئی است کتاب.
6- نوشته ترجمه و بیان کننده قصد و ما فی الضمیر است (یعنی هر چه در مکنون کسی از دوستی و دشمنی، و صافی و نفاق باشد از نوشته او معلوم خواهد گردید، و بشر به آن پی خواهد برد، نظیر این در زبان هم گفته شده است).
7- کتابها باغهای دانشمندان است.
8- هر که به کتابها تسلی شود (و با کتابها رفیق و مونس گردد) هیچ تسلی و غم و اندوهی از او فوت نشود (یعنی غمها از او دور گشته همواره خوشحال است).

پنهان کردن

1- پنهان کردن ملاک راز گفتن است (یعنی تا چنین حالتی تحقق نیابد نباید راز را به کسی گفت).

پرگوئی یا زیاده روی

1- پرگوئی با ملالت و خستگی همراه است.
2- کسی که پرگوئی کند مهجور گردد (یعنی دیگران او را ترک کنند).
3- هر که گفتارش بسیار باشد ناخوش داشته شود.
4- هر که سخنش بسیار باشد می لغزد (و خطا و سهو او زیاد گردد).
5- هر که سخنش بسیار باشد سرزنش او بسیار گردد (یعنی دیگران او را بسیار سرزنش نمایند).
6- هر که چیزی را بسیار کند به آن شناخته شود (بنابراین باید کار خوب را برگزید).