فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

متکبر

1- متکبر ستمکار را، گناهان او هلاکش می گرداند.
2- عجب دارم از کسی که تکبر دارد، دیروز نطفه بوده، و فردا مرداری خواهد بود.
3- گاهی تکبر کننده ذلیل و خوار می گردد.
4- هر تکبر کننده ای کوچک و پست مرتبه است.
5- برای تکبر کننده دوستی نیست.
6- هر که تکبر نماید تحقیر شود (و مردم او را کوچک شمارند).
7- هر که تکبر کند دشمن شود (یعنی مردم دشمن او گردند).
8- هر که بر مردم تکبر نماید ذلیل گردد (هم در نزد خدا و هم در نزد مردم).
9- هر که بر پست تر از خود تکبر نماید شکسته شود.
10- هر که متکبر باشد تلف (عزت و شرف) را از دست ندهد.
11- هر که تکبر نماید خداوند او را کوچک گردانیده، و او را پست کند.
12- هر که لباس کبر و زیاده روی را به تن پوشد خلعت افزونی و بلندی مرتبه را از تن بیرون آورده است (یعنی آنها باهم در یک جا جمع نخواهد شد).
13- تکبر ننماید مگر پست مرتبه.
14- پاکیزه نمی شود عمل متکبر.
15- تکبر نمی کند مگر پست مرتبه گمنام.

کتاب و کتابت

1- کتاب (یا قرآن) یکی از دو حدیث کننده است (یکی آدمی که سخن می گوید و دیگر کتاب).
2- هرگاه نوشته ای را نوشتی (چه کتاب باشد و یا مقاله و نامه) قبل از مهر کردن (و فرستادن و بستن و پست) آن در آن اعاده نظر نما (مبادا غلط و اشتباهی در آن باشد) زیرا که بر عقل خود مهر زد (یعنی عقلت از نوشته تو روشن خواهد شد، هر چه غلط و اشتباهش کمتر، عقل بیشتر خواهد بود.
3- نوشته مرد نشانه عقلش، و دلیل فضل و فزونی او خواهد بود.
4- نوشته مرد معیار (و محک) فضل، و میزان اندازه نجابت است.
5- خوب سخنگوئی است کتاب.
6- نوشته ترجمه و بیان کننده قصد و ما فی الضمیر است (یعنی هر چه در مکنون کسی از دوستی و دشمنی، و صافی و نفاق باشد از نوشته او معلوم خواهد گردید، و بشر به آن پی خواهد برد، نظیر این در زبان هم گفته شده است).
7- کتابها باغهای دانشمندان است.
8- هر که به کتابها تسلی شود (و با کتابها رفیق و مونس گردد) هیچ تسلی و غم و اندوهی از او فوت نشود (یعنی غمها از او دور گشته همواره خوشحال است).

پنهان کردن

1- پنهان کردن ملاک راز گفتن است (یعنی تا چنین حالتی تحقق نیابد نباید راز را به کسی گفت).