فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

استقامت

1- پایداری و بر راه راست ایستادن سلامتی است (از تمام مهالک).
2- هیچ راهی بلند مرتبه تر از استقامت و راستی (در گفتار و در کردار) نیست.
3- نیست طریقه ای سالم تر از استقامت و راستی.
4- چگونه مستقیم می شود (دل و یا اعمال و طاعات و عبادات) کسی که دین او مستقیم نباشد؟!
5- هر که ملازم استقامت باشد (و از راه راست جدا نشود) سلامت را از دست ندهد.

بپا داشتن امر خدا

1- فرمان خدای سبحان را برپا ندارد مگر کسی که (در امور دینی) سستی ننماید و مکر نکند، و طمعها او را فریب ندهد.

قوی

1- قوی و نیرومند کسی است که لذت خود را قلع و قمع کرده باشد (یعنی لذت مغلوب او باشد نه او مغلوب لذت).
2- آفت قوی و نیرومند ضعیف شمردن دشمن است (زیرا بطور کامل خود را مجهز ننموده، و سپس بر خود مغرور گشته، در نتیجه مغلوب گردد).
3- هرگاه قوی باشی (یعنی می خواهی نیرومند گردی) پس در طاعت و فرمانبرداری خدای سبحان قوی باش (و تمام توان خود را در آن راه بکار بر).