فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

کم بودن

1- کسی که کم باشد (چه از نظر علم و عمل و یا یار و انصار) خوار گردد.

قنوت

1- طولانی کردن قنوت و سجود آدمی را از عذاب آتش رستگار می سازد.

ناامیدی

1- من عجب دارم از کسی که نومید می شود در صورتی که با اوست رستگاری که همان استغفار خواهد بود.
2- نومیدی (از درگاه خدا و رحمت او) صاحب خود را کشته است.
3- هر نومیدی شونده ای (از رحمت خدا) مأیوس است.