فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

کمترین چیز

1- کمترین چیز (در میان مردم) راستی و امانت است.

کم بودن

1- کسی که کم باشد (چه از نظر علم و عمل و یا یار و انصار) خوار گردد.

قنوت

1- طولانی کردن قنوت و سجود آدمی را از عذاب آتش رستگار می سازد.