فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

کم و بسیار

1- کمی که دائمی باشد بهتر از بسیاری است که بریده شود (چه در عبادت باشد و یا در احسان و انفاقات و یا در تحصیل علم و امثال آن).

کمترین چیز

1- کمترین چیز (در میان مردم) راستی و امانت است.

کم بودن

1- کسی که کم باشد (چه از نظر علم و عمل و یا یار و انصار) خوار گردد.