فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

بریدن از خدا

1- هر که به غیر خدا (متوسل شده و از خدا) بریده شد و بدبخت گشته و به زحمت افتد.

نشسته

1- چه بسا که از آنچه او را خوشحال سازد نشسته باشد (امکان دارد مذمّت از قعود باشد اگر مراد مطالب اخروی است، و ممکن است مذمت از طلب زیاد بود اگر مقصود مطالب دنیوی باشد).

پیروی از پیمبران

1- چقدر بزرگ است پیروزی کسی که اثر و نشان پیمبران را دنبال و پیروی کرده است.