فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

قاضی ها

1- رسواترین (یا برنده ترین) چیز ستم کردن قاضیان است (زیرا چنین کاری باعث نزول عذاب خواهد شد).
2- آفت قاضیان طمع است.
3- بدترین قاضی ها کسی است که حکم های او به ستم باشد.
4- آن بزرگوار در حق کسی که آن را سرزنش نموده (یعنی قاضی ناوارد کسی که اهلیت قضاوت را ندارد و متصدی شده) فرموده: ضعیف چشم و یا کوری است بسیار سوار شونده تاریکی ها (ی ضلالت و جهالت) نادانی است بسیار سوار شونده نادانیها، ستم کننده ای است بر نفس خود، زینت بخشی است برای نفس خود پیمودن حالی بحالی گشته ها (و باطل هائی که به صورت حق جلوه نموده افسانه بافی) و باطل سخنان پوچ و لاطائل را.
5- هر که در حکمهایش ستم نماید، قدرتش زائل گردد.

بریدن از خدا

1- هر که به غیر خدا (متوسل شده و از خدا) بریده شد و بدبخت گشته و به زحمت افتد.

نشسته

1- چه بسا که از آنچه او را خوشحال سازد نشسته باشد (امکان دارد مذمّت از قعود باشد اگر مراد مطالب اخروی است، و ممکن است مذمت از طلب زیاد بود اگر مقصود مطالب دنیوی باشد).