فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

کوبیدن در

1- هر که کوبیدن در را دائم دارد (و پیوسته در را بکوبد) و لجاجت نماید باز کند (و داخل شود بنابراین نباید از چیزی ناامید شد بالأخص از درگاه حضرت باری تعالی که بطور مسلم جواب شنیده خواهد شد).

بهره و نصیب

1- فراوانترین قسمت و نصیب تندرستی است.
2- گواراترین قسمت ها قناعت، و صحّت بدنهاست.
3- توانگرترین مردم کسی است که به قسمت الهی و بهره خوشنود باشد.
4- بسبب تقدیر قسمت های خدا برای بندگان سنجش جهان بر پا بوده، و دنیا برای اهلش تمام گردیده است (یعنی نظام دنیا بر چنین قرار دادی است، که طبق مصلحت و حکمت سر موئی کمتر و بیشتر سهم هر موجودی داده نخواهد شد).
5- هر که به بخشش و یا قسمت و یا سوگند خدا (که در قرآن برای کارهای خود سوگند یاد نموده) اعتماد کند او را در روزی متهم نسازد.
6- همّ و اندوه سال خود را بر روزت بار مکن، تو را کافی است هر روزی آنچه برای تو در آن مقدّر شده، پس اگر سال از عمرت باشد پس خدای سبحان به زودی در هر روز جدیدی آنچه را که برای تو قسمت کرده خواهد آورد، و اگر از عمر تو نیست پس هم و اندوه تو چیست برای آنچه برای تو نیست.

سنگدلی

1- قساوت و سخت دلی را با رقبت و نرم دلی برطرف سازید.
2- از بزرگترین بدبختی است سخت دلی.
3- هیچ لئیمی و پستی مرتبه از قساوت (و سخت دلی) شدیدتر نیست.