فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

اقرار و اعتراف

1- چه شایسته و سزاوار است کسی که پروردگارش را می شناسد آنکه به گناه خود اعتراف و اقرار نماید (که بهترین وسیله برای آمرزش خواهد بود).
2- خوب شفاعت کننده گنهکار است اقرار (و اعتراف بگناه).
3- عذر خواستنی محو کننده تر برای گناه از اقرار و اعتراف نیست.
4- عفو بوسیله اقرار ثمره اش بیشتر از آنچه بسبب اعتذار و پوزش طلبیدن خواهد بود (زیرا که گنهکار با اقرارش می فهماند من این کار را کردم و برای هر گونه تلافی حاضرم).
5- اعتراف نمودن بگناه شفاعت کننده گنهکار است.
6- اعتراف بگناه (در برابر خالق یا مخلوق) پوزش طلبیدن است.

وام دادن به خدا

1- هر که به خدا قرض دهد (یعنی برای خاطر او) خداوند او را (چند برابر) پاداش دهد.
2- غنیمت شمار کسی که از تو در حال توانگریت قرض بگیرد، تا در روز پریشانی تو (قیامت) پس دادنش را قرار دهد (و آن را خدای بزرگ تلافی کند).

کوبیدن در

1- هر که کوبیدن در را دائم دارد (و پیوسته در را بکوبد) و لجاجت نماید باز کند (و داخل شود بنابراین نباید از چیزی ناامید شد بالأخص از درگاه حضرت باری تعالی که بطور مسلم جواب شنیده خواهد شد).