فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

نزدیک شدن به خدا

1- به خدای تعالی نزدیک گشتن به درخواست از او، و به مردم به ترک سؤال است.
2- شکایت خود را بسوی کسی ببر که بر توانگری تو قادر باشد.
3- به خدای سبحان نزدیک شو، که خداوند نزدیک شوندگان بسوی خویش را نزدیک (خود) خواهد گردانید.
4- به خدای سبحان بوسیله سجده، و رکوع، و پستی نمودن برای عظمت و بزرگی او، فروتنی نزدیک شو.
5- (چیزی آدمی را) بخدای سبحان نزدیک نمی گرداند مگر کثرت سجود و رکوع.

اقرار و اعتراف

1- چه شایسته و سزاوار است کسی که پروردگارش را می شناسد آنکه به گناه خود اعتراف و اقرار نماید (که بهترین وسیله برای آمرزش خواهد بود).
2- خوب شفاعت کننده گنهکار است اقرار (و اعتراف بگناه).
3- عذر خواستنی محو کننده تر برای گناه از اقرار و اعتراف نیست.
4- عفو بوسیله اقرار ثمره اش بیشتر از آنچه بسبب اعتذار و پوزش طلبیدن خواهد بود (زیرا که گنهکار با اقرارش می فهماند من این کار را کردم و برای هر گونه تلافی حاضرم).
5- اعتراف نمودن بگناه شفاعت کننده گنهکار است.
6- اعتراف بگناه (در برابر خالق یا مخلوق) پوزش طلبیدن است.

وام دادن به خدا

1- هر که به خدا قرض دهد (یعنی برای خاطر او) خداوند او را (چند برابر) پاداش دهد.
2- غنیمت شمار کسی که از تو در حال توانگریت قرض بگیرد، تا در روز پریشانی تو (قیامت) پس دادنش را قرار دهد (و آن را خدای بزرگ تلافی کند).