فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

رو آوردن به خدا

1- براستی اگر شما بسوی خدا رو آورید (بر نیکبختی و سعادت خود) رو آورده اید، و اگر از او رو گردانید (از همان رستگاری) پشت کرده اید.
2- با رو آوردن (بخدا و احکام الهی) نحوست ها برطرف خواهد گردید.
3- نیکوئی بر گزیدن (امام و یا مصاحب و دوست و یا شغل و پیشه) و احسان به آزادگان، و پشتیبان بسیار برای خود گرفتن، از دلیل های اقبال و رو آوردن سعادت است.
4- برای هر رو آوردنی پشت گردانیدنی است (یعنی نباید به اقبال های دنیا مطمئن بود).
5- از نشانه های اقبال (رو آوردن دولت) احسان نمودن بمردان است.
6- از علامت های اقبال محکمی گفتارها (و درستی آن) و نرمی در کردارها (با مردم) است.

کشته شدن در راه خدا

1- براستی که گرامی ترین مرگ کشته شدن است (در راه خدا مثل جهاد یا به ظلم و ناحق) و سوگند به کسی که جان من بدست اوست هر آینه هزار ضربت به شمشیر آسانتر است بر من از مردن بر بستر.

فرو رفتن

1- هر که در گردابها یا آبهای بزرگ خود را بیندازد غرق می شود (یعنی آدمی باید در حوادث اندیشه کند، بی پروا به آب نزند عاقبت کار را ملاحظه نماید).