فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

گورها

1- به گورستان گذر کن، (و یا مجاورت و همسایگی آن را برگزین) تا عبرت گیری.
2- خوب دامادی است قبر (برای آنکه افراد صالح و شایسته از تمام ناراحتی ها راحت گشته، و به تمام لذّتها خواهند رسید، چنانکه عروس در ورود خود به داماد نارحتی ها بلکه همه چیز و همه کس را فراموش خواهد نمود، و در روایت هم دارد وقتی میت را به قبر می گذارند اگر فرد صالحی باشد به او گویند: نم نومة العروس بخواب نوع خوابیدن عروس).

استقبال کارها

1- هر که به استقبال کارها رود (و با کوشش و تأمل قدم بردارد) بینا گردد.

رو آوردن به خدا

1- براستی اگر شما بسوی خدا رو آورید (بر نیکبختی و سعادت خود) رو آورده اید، و اگر از او رو گردانید (از همان رستگاری) پشت کرده اید.
2- با رو آوردن (بخدا و احکام الهی) نحوست ها برطرف خواهد گردید.
3- نیکوئی بر گزیدن (امام و یا مصاحب و دوست و یا شغل و پیشه) و احسان به آزادگان، و پشتیبان بسیار برای خود گرفتن، از دلیل های اقبال و رو آوردن سعادت است.
4- برای هر رو آوردنی پشت گردانیدنی است (یعنی نباید به اقبال های دنیا مطمئن بود).
5- از نشانه های اقبال (رو آوردن دولت) احسان نمودن بمردان است.
6- از علامت های اقبال محکمی گفتارها (و درستی آن) و نرمی در کردارها (با مردم) است.