فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

فهمیدن

1- فهمیدن به زیرکی است (یعنی تا زیرکی و هوش نباشد انسان چیزی را نفهمد).
2- دریافت نشانه علم است (نه فقط خواندن).
3- هر که جویای فهم باشد دریابد.
4- هر که بفهمد طلب زیادتی نماید.
5- هر که فهمیده باشد فرو رفتن در علم را می داند (که چقدر مشکل است و کسی را توانائی رسیدن به ته آن نیست و یا می توان به ته آن رسید).
6- هر که از جانب خدای سبحان فهمی را نیابد (یعنی خداوند او را بر اثر معاصی بخود وا گذارد) به پند پند دهنده ای سودی نخواهد یافت.
7- درویش و بیچاره نشده کسی که مالک فهمی باشد (زیرا فهم آدمی را به توانگری و فضائل رساند).

گورها

1- به گورستان گذر کن، (و یا مجاورت و همسایگی آن را برگزین) تا عبرت گیری.
2- خوب دامادی است قبر (برای آنکه افراد صالح و شایسته از تمام ناراحتی ها راحت گشته، و به تمام لذّتها خواهند رسید، چنانکه عروس در ورود خود به داماد نارحتی ها بلکه همه چیز و همه کس را فراموش خواهد نمود، و در روایت هم دارد وقتی میت را به قبر می گذارند اگر فرد صالحی باشد به او گویند: نم نومة العروس بخواب نوع خوابیدن عروس).

استقبال کارها

1- هر که به استقبال کارها رود (و با کوشش و تأمل قدم بردارد) بینا گردد.