فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

رستگاری

1- رستگار نخواهد گردید کسی که خوشحال کند او را چیزی که او را زیان رساند.
2- پیروزمند کسی است که با بال و پری پرواز کند (یعنی اعوان و انصاری داشته باشد) یا مطیع و منقاد گردد، پس آسایش یابد.

واگذار کردن به خدا

1- هر که کارش را به خدا واگذار نماید خداوند او را به راه راست وا دارد.

فهمیدن

1- فهمیدن به زیرکی است (یعنی تا زیرکی و هوش نباشد انسان چیزی را نفهمد).
2- دریافت نشانه علم است (نه فقط خواندن).
3- هر که جویای فهم باشد دریابد.
4- هر که بفهمد طلب زیادتی نماید.
5- هر که فهمیده باشد فرو رفتن در علم را می داند (که چقدر مشکل است و کسی را توانائی رسیدن به ته آن نیست و یا می توان به ته آن رسید).
6- هر که از جانب خدای سبحان فهمی را نیابد (یعنی خداوند او را بر اثر معاصی بخود وا گذارد) به پند پند دهنده ای سودی نخواهد یافت.
7- درویش و بیچاره نشده کسی که مالک فهمی باشد (زیرا فهم آدمی را به توانگری و فضائل رساند).