فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

زیادی ها

1- بدترین چیزی که به وسیله آن مرد وقت خود را مشغول سازد زیاده کاری هاست که بکار نیاید.
2- ضایع شدن و تباهی عقلها در طلب کردن زیادتی هاست.
3- هر که از زیادتی ها باز ایستد، رأی او را عقل ها تعدیل نمایند (و بپسندند).
4- هر که به زیادتی ها مشغول شود امور مهمه ای که امید آن دارد از دست او برود و فوت شود.

زیرکی

1- زیرکی به بینائی است (یعنی تا بینائی نباشد آدمی میان حق و باطل امتیاز ندهد).
2- زیرکی سبب راه یافتن بحق است.

نیافتن

1- نیافتن (مطلب) سبب اندوهها شود.