فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

افتراء

1- هلاک گشته کسی که (چیزی را که حق او نمی باشد) ادعا کند، نومید شد هر که (برای همان کار و یا کار دیگری) افتراء بسته دروغ بگوید.

فساد و افساد

1- هر که فساد او را خوشحال کند، معاد او را اندوهناک سازد.
2- هیچ صلاحی با افساد نیست (که آدمی برای صلاح دنیای خود آخرت را فاسد نماید).
3- هر که با خدا (ی سبحان) فاسد باشد با هیچکسی صالح نباشد.
4- فاسد مکن آنچه را که صلاح آن تو را مهم است.

کاهلی، ترس و سستی

1- کاهلی یا ترس و ناتوانی و سستی منقصت و پستی قدر است.
2- درد سستی و تنبلی را به تصمیم و عزیمت، و به پینکی (چرت) غفلت و بی خبری را در چشم خود به بیداری مداوا نما.