فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

جدائی

1- بر تو باد به دوری از جدائی (و گوشه گیری و از مردم کنار بودن) زیرا که نادر از مردم از آن شیطان است.
2- بر شما باد به دوری از جدائی، زیرا که جدای از اهل حق نصیب شیطان است، چنانکه جدای از گوسفند نصیب گرگ خواهد شد.
3- بد کوششی است جدائی انداختن میان دو الفت گیرنده.
4- برای هر جمعیتی یا اجتماعی پراکندگی است.
5- ملازم جماعت باشید، و از جدائی بپرهیزید (زیرا تمام پیشرفتهای مسلمین با حفظ وحدت و لزوم جماعت است).

افتراء

1- هلاک گشته کسی که (چیزی را که حق او نمی باشد) ادعا کند، نومید شد هر که (برای همان کار و یا کار دیگری) افتراء بسته دروغ بگوید.

فساد و افساد

1- هر که فساد او را خوشحال کند، معاد او را اندوهناک سازد.
2- هیچ صلاحی با افساد نیست (که آدمی برای صلاح دنیای خود آخرت را فاسد نماید).
3- هر که با خدا (ی سبحان) فاسد باشد با هیچکسی صالح نباشد.
4- فاسد مکن آنچه را که صلاح آن تو را مهم است.