فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

تفریط

1- از تفریط (و کوتاهی در عبادات و انجام اموری که باید انجام گیرد) بر حذر باشید زیرا که آن باعث سرزنش خواهد گردید.
2- تفریط (تقصیر و کوتاهی در کار خیر) مصیبت تواناست.
3- ثمره و میوه تفریط سرزنش است (از خدا و خلق).
4- تفریط تقصیر در امور را با دوراندیشی و محکم کاری برطرف سازید.

فارغ بودن و بیکاری

1- از فارغ بودن (و یا با فراغت و عدم اشتغال به کار) میل به جهل و هوسها و لذّتها نشأت می گیرد.
2- با فراغت (و عدم اشتغال به کار) میل به جهل (و هوسها و لذّتها) نشأت می گیرد.

جدائی

1- بر تو باد به دوری از جدائی (و گوشه گیری و از مردم کنار بودن) زیرا که نادر از مردم از آن شیطان است.
2- بر شما باد به دوری از جدائی، زیرا که جدای از اهل حق نصیب شیطان است، چنانکه جدای از گوسفند نصیب گرگ خواهد شد.
3- بد کوششی است جدائی انداختن میان دو الفت گیرنده.
4- برای هر جمعیتی یا اجتماعی پراکندگی است.
5- ملازم جماعت باشید، و از جدائی بپرهیزید (زیرا تمام پیشرفتهای مسلمین با حفظ وحدت و لزوم جماعت است).