فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

به فتنه افتاده شده

1- چنین نیست که به فتنه افتاده ای سرزنش شود (زیرا ممکن است اتفاقاً مبتلا گشته باشد).

جوانمردی

1- جوانمردی عطائی است بذل شده، و اذیتی است باز داشته شده.
2- زینت نیافته آدمی به زینتی که از جوانمردی زیباتر باشد.
3- نظام و رشته پیوستگی جوانمردی، تحمّل لغزشهای برادران و نیکوئی تعهد (رسیدگی) به همسایگان است.

معصیت کار

1- مرتکب گناهان شدن خانه حصاری است ذلیل و خوار، که اهل خود را از هیچ آفتی جلوگیری نکرده، و کسی را که به آن پناه برد نگهداری نمی کند.
2- بر تو باد به دوری از محل حضور گناهان و مراکز فسوق، زیرا که آن خشم آورنده خدای رحمان، و برافروزنده آتشهاست.
3- ارتکاب گناهان و یا زنا از شیوه های کفار است.
4- براستی که فاسقان، هر بسیار ستم کننده بی وفائی است.
5- گنهکار آشکارا کننده است، (چون هر چه پنهانی انجام گیرد بر خدا آشکار است، و یا به زودی آشکار خواهد شد، و یا فاجر کسی است که آشکارا گناه کند).
6- فاسق برای او غیبتی نیست (البته در گناهی که از اطلاع دیگران از آن باکی ندارد، و یا اگر بشنود ترک کند، و گرنه چنانکه در محلش بحث شده غیبت فاسق بطور کلّی استثناء نگردیده است).
7- زنا کار (یا حریص در گناه) برای او ترسی نیست، و یا تقیّه حرامی را برای او حلال نمی کند (یعنی مانند اکل میته در حال اضطرار نخواهد بود).
8- دولت بدکاران سبب خواری نیکوکاران است.
9- بطور کامل از معصیت کار فاسق فرار نمائید.
10- بریدن از فاسق غنیمت است (برای هر لحظه آدمی را به معصیت وادار می کند و بسبب بریدن آدمی از گناه محفوظ می ماند).
11- با فسق یا دروغ توانگری نیست.
12- برای کسی که گناهکاران را می شناسد سزاوار این است که کردار ایشان را انجام ندهد.
13- فاش کننده فاحشه (گناه یا زنا) مانند انجام دهنده آنست.