فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

فتنه

1- فتنه و آشوب (یا ذخیره کردن مال) همراه با زحمت است.
2- در فتنه مانند شتر نر دو ساله باش که نه پستانی دارد که دوشیده شود، و نه پشتی که بر آن سوار شوند.
3- هر که آتش فتنه را برافروزد خود هیزم آن شود.
4- از بزرگترین محنتها دائم بودن فتنه هاست (پس باید کوشید فتته ها کم گشته و یا از بین برود).
5- در حقیقت به جان خودم سوگند در آتش و فتنه (که در عالم روی می دهد) مؤمن به هلاکت می رسد (چون مظلوم است) و در آن غیر مسلمان (و غیر مؤمن) سالم می ماند (چون حامی دارد و لاأقل از خود می تواند دفاع کند اجتماع، اجتماع فاسدی است).

به فتنه افتاده شده

1- چنین نیست که به فتنه افتاده ای سرزنش شود (زیرا ممکن است اتفاقاً مبتلا گشته باشد).

جوانمردی

1- جوانمردی عطائی است بذل شده، و اذیتی است باز داشته شده.
2- زینت نیافته آدمی به زینتی که از جوانمردی زیباتر باشد.
3- نظام و رشته پیوستگی جوانمردی، تحمّل لغزشهای برادران و نیکوئی تعهد (رسیدگی) به همسایگان است.