فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

نهایت چیزی

1- هر که به نهایت آنچه دوست دارد برسد باید به نهایت آنچه را که دوست ندارد (برسد و آن را) متوقع باشد.

فال نیک

1- به فال نیک گیر کار خیر را تا پیروزی یابی.

فتنه

1- فتنه و آشوب (یا ذخیره کردن مال) همراه با زحمت است.
2- در فتنه مانند شتر نر دو ساله باش که نه پستانی دارد که دوشیده شود، و نه پشتی که بر آن سوار شوند.
3- هر که آتش فتنه را برافروزد خود هیزم آن شود.
4- از بزرگترین محنتها دائم بودن فتنه هاست (پس باید کوشید فتته ها کم گشته و یا از بین برود).
5- در حقیقت به جان خودم سوگند در آتش و فتنه (که در عالم روی می دهد) مؤمن به هلاکت می رسد (چون مظلوم است) و در آن غیر مسلمان (و غیر مؤمن) سالم می ماند (چون حامی دارد و لاأقل از خود می تواند دفاع کند اجتماع، اجتماع فاسدی است).