فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

گمراهی

1- بدترین چیز به حسب عاقبت گمراهی است (چون آدمی را به بدبختی دنیا و آخرت می کشاند).
2- گمراهی فرحناکی است (چون گمراه غافل از خدا و آخرت است).
3- هر که به سرکشی و سربلندی معامله نماید جزا داده شود به آن.
4- وای برای کسی که در گمراهی خود به نهایت رسیده، و به سوی راه درست خود برنگردد.
5- هیچ پارسائی با گمراهی نیست (بلکه پارسائی با هدایت توأم است).

نهایت چیزی

1- هر که به نهایت آنچه دوست دارد برسد باید به نهایت آنچه را که دوست ندارد (برسد و آن را) متوقع باشد.

فال نیک

1- به فال نیک گیر کار خیر را تا پیروزی یابی.