فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

غیب

1- در غیب تعجب است (در این جمله احتمالاتی می رود 1- غیبت حضرت بقیة اللّه الأعظم - أرواحنا الفداء - 2- حوادث آینده مانند قتل عمر و عثمان و امثال آن 3- امور آینده از خوشحالی و غم و اندوه 4- عالم مجردات 5- علوم غیبی 6- امکان دارد تصحیفی شده باشد و صحیح آن (العتب) باشد به معنای ملامت و سرزنش نمودن از روی خشم یعنی از عاقل عجیب است خشم کند).

غیرت

1- بر تو باد به دوری از غیرت ورزیدن در غیر جای آن، زیرا که آن تندرست را به سوی بیماری، و نفس فارغ البال و دور از قلق و اضطراب را به قلق و اضطراب می خواند.
2- دلیل و نشانه غیرت (ننگ داشتن از نقص و عیبها) مرد (آدمی) پاکدامنی اوست (از محرومات).
3- غیرت داشتن مرد ایمان است.
4- غیرت زن (به گونه ای که از زن گرفتن شوهر ننگ داشته باشد و ناراحت گردد) ستم و گناه است.
5- غیرت مؤمن به اندازه ننگ داشتن اوست (یعنی هر اندازه چیزی را ننگ داند به همان اندازه غیرت نشان می دهد، و می کوشد آن را برطرف سازد).
6- غیرت مؤمن برای خدای سبحانه است (یعنی ننگ و تعصب باید در چیزهائی باشد که خداوند از آن خوشنود باشد، نه در هر چیزی مانند تعصب و غیرت جاهلیت).

گمراهی

1- بدترین چیز به حسب عاقبت گمراهی است (چون آدمی را به بدبختی دنیا و آخرت می کشاند).
2- گمراهی فرحناکی است (چون گمراه غافل از خدا و آخرت است).
3- هر که به سرکشی و سربلندی معامله نماید جزا داده شود به آن.
4- وای برای کسی که در گمراهی خود به نهایت رسیده، و به سوی راه درست خود برنگردد.
5- هیچ پارسائی با گمراهی نیست (بلکه پارسائی با هدایت توأم است).