فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

دادرسی مظلوم

1- به سبب دادرسی مظلوم دادخواه برای توست از عذاب خدا حصاری (یعنی این عمل دژ محکمی برای تو از عذاب خدا خواهد بود).
2- از کفّاره گناهان بزرگ است به فریاد ستمدیده رسیدن.
3- از افزونترین احسان است به فریاد رسیدن ستمدیده فریاد خواه.
4- اجر و ثواب به چیزی مانند به فریاد رسیدن ستمدیده فریادرس طلب حاصل نخواهد شد.

غیبت

1- شنونده غیبت یکی از دو غیبت کنندگان است (غیبت چنانکه در روایات هم گفته شده آنست که انسان به دنبال کسی حرفی بزند که اگر آن را بشنود او را اندوهناک سازد).
2- بر تو بدوری از غیبت، زیرا که آن تو را نزد خدا و مردم دشمن کرده، و اجر و پاداش تو را باطل می کند.
3- دردناکترین مردم غیبت کننده است.
4- دشمن ترین مردم به سوی خدا غیبت کننده است.
5- براستی که یاد غیبت (یعنی یاد کسی به غیبت) بدترین بهتانست.
6- یاد کردن کسی به بدی غائبانه بدترین بهتان است.
7- غیبت کردن علامت منافق (و دورو) است.
8- غیبت کردن رنج (و یا منتهای طاقت و کوشش) فرد ناتوان است.
9- غیبت خورش سگهای جهنم است (ممکن است سگهای جهنّم غیبت کنندگان بوده، و یا غیبت کننده ها غذای سگها باشند و یا اصل غیبت به صورت غذای سگها درآید، و یا چنین تعبیری مبالغه در بدی آن باشد و اللّه العالم).
10- شنونده غیبت مانند غیبت کننده است.
11- شنونده غیبت یکی از دو غیبت کننده است.
12- شنونده غیبت شریک غیبت کننده است.
13- هر که به غیبت مردم حریص باشد دشنام داده شود.
14- گوش دهنده به غیبت مانند گوینده آن است.
15- نفست را به غیبت عادت مده، زیرا عادت کننده آن بزرگ گناه است.
16- اندک غیبت بهتان (یا دروغ بسیار) است.
17- (تتمه کلامی است از خطبه / 140 نهج البلاغه که در نهی از غیبت مردم فرموده است) آی بنده ای به گناهش شتاب مکن که شاید او آمرزیده شده باشد، و بر نفس خود را گناه کوچک ایمن مباش شاید که بر آن معذّب گردی.

غیب

1- در غیب تعجب است (در این جمله احتمالاتی می رود 1- غیبت حضرت بقیة اللّه الأعظم - أرواحنا الفداء - 2- حوادث آینده مانند قتل عمر و عثمان و امثال آن 3- امور آینده از خوشحالی و غم و اندوه 4- عالم مجردات 5- علوم غیبی 6- امکان دارد تصحیفی شده باشد و صحیح آن (العتب) باشد به معنای ملامت و سرزنش نمودن از روی خشم یعنی از عاقل عجیب است خشم کند).