فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

غلط

1- اشتباه انسان و عدم شناخت (یا درشتی کردن انسان) در حق کسی که به سوی او چهره باز نشان می دهد حرام تر چیزی است بر او (یعنی خطا خواهد بود).

خیانت

1- بدترین چیزی که در دلها افتاده شود خیانت است.

ناصافی

1- کسی که با مردم صاف نباشد زبان او شیرین و دل او تلخ است.
2- رسواترین ناصافی ناصافی بودن با امامان است.
3- براستی ناصاف ترین مردم ناصاف ترین آنهاست نسبت به نفس خود، و نافرمان ترین آنهاست نسبت به پروردگار خود (چون ضرر علی أی حال متوجه خود خواهد شد).
4- صاف نبودن خصلت سرکشان است.
5- کینه (یا صاف نبودن) تخم بدی است.
6- کینه (یا صاف نبودن) درد دلهاست.
7- ناصاف بودن سبب دشنام خواهد گردید.
8- کینه و یا ناصافی نیکوئی ها را از بین می برد، (پوشیده نماند که مسأله احباط از نظر ما در غیر کفر صحیح نبوده، و اگر در روایتی مانند همین روایت دیده شود باید حمل بر مبالغه و شدّت عمل شود، و اگر حمل نشود باید گفت: آن اعمال حسناتی را از بین خواهد برد که در رتبه خود آن صفت و یا عمل باشد نه حسنات قوی تر را چون در طاعت و گناهان مراتبی متصور است، و اگر کسی طالب بحث بیشتری است باید به کتب کلامیه و غیره مراجعه نماید).
9- ناصاف بودن بدترین مکر و تزویر است.
10- با مردم صاف نبودن از اخلاق بخیلان یا بدکرداران است.
11- ناصاف بودن با دوست و بی وفائی نسبت به پیمانها از جمله خیانت به عهد است.
12- هر که با مردم در دینشان غش نماید (و با آنان درباره دین ناصاف باشد) پس او دشمن خدا و رسول او خواهد بود.
13- هر که در دشمنی خود با تو غش نماید او را سرزنش مکن و ملامت مفرما (زیرا از دشمن بیش از این انتظار نمی رود).