فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

غلبه کردن

1- بر کسی که توانائی دفع او را نداری در صدد غلبه برمیا.

غلط

1- اشتباه انسان و عدم شناخت (یا درشتی کردن انسان) در حق کسی که به سوی او چهره باز نشان می دهد حرام تر چیزی است بر او (یعنی خطا خواهد بود).

خیانت

1- بدترین چیزی که در دلها افتاده شود خیانت است.