فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

غالب

1- گاهی مغلوب غالب گردد.
2- هر که با مافوق خود مبارزه کند مغلوب گردد (بنابراین باید طاغیان روزگار بدانند با چه کسی روبرو هستند؟).
3- هر غلبه کننده ای غیر خدا مغلوب است.

غلبه کردن

1- بر کسی که توانائی دفع او را نداری در صدد غلبه برمیا.

غلط

1- اشتباه انسان و عدم شناخت (یا درشتی کردن انسان) در حق کسی که به سوی او چهره باز نشان می دهد حرام تر چیزی است بر او (یعنی خطا خواهد بود).