فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

بی خبر

1- عجب دارم از غافل و بی خبر که مرگ در طلبش شتابان است.
2- هر که غفلت او طولانی گردد هلاکت او زود انجام گیرد.
3- هر که بر او غفلت و بی خبری غلبه کند دلش مرده است.
4- هر که از حوادث روزگار غافل شود مرگ او را بیدار خواهد ساخت (که در آن هنگام به هلاکت رسیده و مفرّی برایش نیست).
5- وای برای کسی که بر او غفلت و بی خبری غلبه کرده و پس کوچیدن (از این جهان) را فراموش نموده و آماده نگشته است.
6- هیچ عملی برای غافل نیست (چون حضور قلب و توجه و اقبال ندارد).

غالب

1- گاهی مغلوب غالب گردد.
2- هر که با مافوق خود مبارزه کند مغلوب گردد (بنابراین باید طاغیان روزگار بدانند با چه کسی روبرو هستند؟).
3- هر غلبه کننده ای غیر خدا مغلوب است.

غلبه کردن

1- بر کسی که توانائی دفع او را نداری در صدد غلبه برمیا.