فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

غبطه خورده

1- مغبوط (یعنی کسی که دارای نعمتی است که دیگران بر او غبطه خورند) کسی است که یقین او قوی باشد (نه آنکه مال و ثروت دنیائی دارد).
2- بسا کسانی که مردم به فراخی عیش و زندگانی خوب او غبطه خورند آن درد او باشد (یعنی برای او زیان آور بوده مردم نمی دانند، مگر هر علم و یا هر منصب و مقام، و یا هر مال و ثروت و هستی برای انسان سودمند است؟ بسا باشد که سبب بدبختی طرف گردد، پس نباید به آن غبطه خورد).
3- بسا کسی که مانند نعمت او آرزو شود در صورتی که او در آخرت از هلاک شوندگان است.

مغبون

1- مغبون (یعنی کسی که گول خورده، متاعی را به کمتر از قیمت خود فروخته یا به زیاده از قیمت آن خریده) فردی است که به دنیا مشغول شده، و از آخرت بی بهره شود.
2- مغبون کسی است که دین او فاسد باشد.
3- مغبون کسی است که بهشت بلند مرتبه را به گناهی پست مرتبه فروخته باشد.
4- چه کسی زیان کننده تر از کسی است که خداوند سبحان را به غیر او بفروشد؟!

کودنی

1- کودنی گمراهی است.
2- کودنی را با زیرکی سرکوب نمائید (البته مراد کودنی است که اختیاری و قابل تغییر باشد و گرنه اگر خلقتی باشد که قابل تغییر نیست).
3- برای کودنی مرد (آدمی) کفایت می کند که به عیوب مردم نگاه کند به آنچه بر او از عیوبش مخفی است (یعنی همان عیوب در خودش هست ولی آن را در خود عیب نمی داند).
4- از زشت ترین خصلتهاست کودنی و کم فهمی.