فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

عاقبت

1- اندکی که عاقبت آن نیکوست بهتر از بسیاری است که سرانجام آن زیان داشته باشد.

غبطه خورده

1- مغبوط (یعنی کسی که دارای نعمتی است که دیگران بر او غبطه خورند) کسی است که یقین او قوی باشد (نه آنکه مال و ثروت دنیائی دارد).
2- بسا کسانی که مردم به فراخی عیش و زندگانی خوب او غبطه خورند آن درد او باشد (یعنی برای او زیان آور بوده مردم نمی دانند، مگر هر علم و یا هر منصب و مقام، و یا هر مال و ثروت و هستی برای انسان سودمند است؟ بسا باشد که سبب بدبختی طرف گردد، پس نباید به آن غبطه خورد).
3- بسا کسی که مانند نعمت او آرزو شود در صورتی که او در آخرت از هلاک شوندگان است.

مغبون

1- مغبون (یعنی کسی که گول خورده، متاعی را به کمتر از قیمت خود فروخته یا به زیاده از قیمت آن خریده) فردی است که به دنیا مشغول شده، و از آخرت بی بهره شود.
2- مغبون کسی است که دین او فاسد باشد.
3- مغبون کسی است که بهشت بلند مرتبه را به گناهی پست مرتبه فروخته باشد.
4- چه کسی زیان کننده تر از کسی است که خداوند سبحان را به غیر او بفروشد؟!